Ecclesiastes 7 Ecclesiastes
Sunday, November 3, 2019